Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia: Saari-analogia

10.08.2022 - 14.08.2022
Galleria Lennätin

Kokeellisten taiteiden nomadinen akatemia:
SAARI-ANALOGIA
Harakan saari, Lennätin
10 – 14.8.2022
13.00 – 17.00
Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian Harakan saaressa järjestämän analogisen Super8-filmityöpajan “Kasvien saari” jälkeisellä viikolla avautuva Saari-analogia -näyttely palauttaa mieleen käsitteen ”analogia” varhaisen merkityksen, jonka voi löytää keskiajan maailmankäsityksestä, alkemistisen ja maagikoiden käsityksistä ja kuvamaailmasta sekä esimerkiksi surrealistien teoksista.
Keskiajan loogikoiden mukaan sanoilla oli joko toisistaan täysin eroavia tai toisiinsa suhteessa olevia merkityksiä. Teologien mukaan kieli kertoi aina Jumalasta ja metafyysikoita taas askarrutti puhe todellisuudesta. Kuinka pysyvä olemus ja ominaisuus voivat molemmat olla samasta todellisuudesta (esimerkiksi Sokrates ja Sokrateen parta; tiikeri ja sen raidat)? Aristoteles kutsui ominaisuuksia aksidenssiksi ja myöhemmin Spinoza moodiksi tai attribuutiksi. René Descartesin (1596-1650) Mietiskelyissä ensimmäisestä filosofiasta (1641) esimerkissä vahapala viedään lähelle tulta, jonka seurauksena sen aksidentaaliset ominaisuudet kuten tuoksu, väri ja haju häviävät, mutta olemus eli ulotteisuus säilyy.
Keskiaikaisten ajattelijoiden oletus oli että todellisuus jakautui horisontaalisesti toisistaan eroaviin olemusten ja ominaisuuksien todellisuuksiin sekä vertikaalisesti Jumalan ja luotujen hyvin erilaisiin todellisuuksiin mutta myös että nämä todellisuudet olivat toisiinsa analogisessa suhteessa. Vaikka nykyään olemusajattelu on hylätty, luotamme ja kiinnymme meitä liikuttavissa, elämälle jatkuvuuden ja merkityksen antavissa asioissa pysyvämpään, nimellä tuntemaamme minään tai vastaavaan entiteettiin ja järkytymme esimerkiksi silloin kun se muuttuu peruuttamattomasti joksikin muuksi. Saari-analogia -näyttely antaa kontemplatiivisen tilan muutoksen ja pysyvyyden pohdinnalle, jossa voi pohtia myös kielen ja kuvan, luonnontieteiden, magiikan ja todellisuuden suhteita.
Saari-analogia -näyttelyssä esittäytyy ääni-installaatiollaan myös Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian ensimmäinen residenssitaiteilija Wanqian Lin.
Kirjallinen lähde: E. Jennifer Ashworth: “Medieval theories of analogy” (Stanford Encyclopedia of philosophy, 1999 ja 2021)
The Saari-analogia exhibition, which opens the week after the analogue Super8 film workshop “Island of Plants” organized by the nomadic Academy of Experimental Arts on Harakka Island, recalls the early meaning of the term “analogy”, which can be found in the worldview of the Middle Ages, the ideas and image world of alchemists and magicians, as well as in the works of surrealists, for example.
According to the logicians of the Middle Ages, words had either completely different or related meanings. According to theologians, language always tells about God, while metaphysicians were fascinated about how we talk about reality. How can a permanent essence and property both be of the same reality (for example, Socrates and Socrates’ beard; a tiger and its stripes)? Aristotle called properties accidents and later Spinoza called them modes or attributes. In the example of René Descartes’ (1596-1650) Meditations on the first philosophy (1641), a piece of wax is brought close to a fire, as a result of which its accidental properties such as smell, color and smell disappear, but the essence, or dimension, remains.
The assumption of medieval thinkers was that reality was divided horizontally into realities of essences and properties that differ from each other, and vertically into very different realities of God and creatures, but also that these realities were in an analogous relationship to each other. Although today’s essence thinking has been abandoned, we trust and attach to the things that move us, give continuity and meaning to life, to the more permanent self we know by name or a similar entity, and we are shocked, for example, when it changes irreversibly into something else. The Saari-analogia exhibition provides a contemplative space for thinking about change and permanence, where you can also consider the relationships between language and image, natural sciences, magic and reality.
Wanqian Lin, the first artist-in-residence of the Nomadic Academy of Experimental Arts, will also present her sound installation at the Saari-analogia exhibition.
Written source: E. Jennifer Ashworth: “Medieval theories of analogy” (Stanford Encyclopedia of philosophy, 1999 and 2021)
Harakan taiteilijatalo