Äänitapahtuma
<<<<<

AURALLY & AUDACIOUSLY: SOUND AND PERFORMING ART BY OLA STÅHL AND NEIL CHAPMAN,
JOONAS SIREN HARAKASSA 23.8. (JOONAS SIRENIN INSTALLAATIO 26.8 ASTI)

Lisätietoja
JOONAS SIREN: FEEDBACK TUNNEL (whitecolors project 3)
23.8 teos on esillä kello viidestä eteenpäin Kasematissa Taiteilijatalon
toisella puolella /From 5pm in Kasematti, left side of Taiteilijatalo) -
myöhemmin perjantaihin 26.8 asti, ke-pe klo 12 lähtien / the installation is
open to the public between we 24.8 - fri 26.8 opening everyday at noonFEEDBACK TUNNEL (whitecolors project 3) on paikkasidonnainen feedback-teos
Harakan saaressa olevassa vanhassa tunnelissa. Sen kummassakin päässä tulee
sijaitsemaan kaiutin ja mikrofoni, jotka aiheuttavat feedback-äänen, jota on
transformoitu ja panoroitu Max/MSP-ohjelmalla ottaen huomioon käytävän
akustiset vaikutelmat. "Pyrin muokkaamaan tunnelin luonetta auraalisesti,
toivottavasti tuomalla sinne toismaailmallisen tunnelman" (J.S.).

Feedback Tunnel (whitecolors project 3) is a site-specific audio feedback piece,
which will be located in an old tunnel on the Island of Harakka. "I will place a
microphone and a speaker on each of the ends of tunnel that we will create an
audio feedback. Still I wanted somehow to edit the sound that I won't be just
the normal feedback howling, so I made a Max/MSP patch, which will make
different audio operations and panning to the feedback sound, also taking the
acoustics of the tunnel into account. My goal is to induce a different kind of
atmosphere into the tunnel with aural means, perhaps bringing a sense of
otherworldiness." (J.S.)
http://whitecolors.tumblr.com/project3

OLA STÅHL & NEIL CHAPMAN: WHATEVER HAPPENED TO KURT STEINER? (HUOM! Kello 19.00
auditoriossa! OBS! 7pm in auditorium, Taiteilijatalon 2. kerros)

Pohjaten laajaan otokseen lähteistä ja viittauksista ulottuen ranskalaisten
filosofien Gilles Deleuze ja Félix Guattari työstä aina löydettyihin valokuviin
ja elokuvastilleihin, WHATEVER HAPPENED TO KURT STEINER yhdistää äänityksen ja
live-presentaation. Monien epätodennäköisten teknologisten yhdistelmien,
liveäänityksen ja päällekkäisen playbackin, rajattu setti teemoja ja kuvia
tuodaan esiin toiston ja varioinnin avulla, tutkittuna visuaalisuuden tunnun
vaihtuvassa prosessissa ja eri keinojen - tekstin, performanssin, äänen
transmission ja teknologian - synteesin avulla.
Drawing upon a wide array of sources and references ranging from concepts and
notions extracted from the work of Deleuze and Guattari, to found photographs
and stills from films, to images from sci-fi literature, WHATEVER HAPPENED TO
KURT STEINER is a layering of recording and live presentation. Through various
unlikely combinations of technology, live recording and superimposed playback,
a limited set of themes and images are delivered with repetition and variation,
exploring in the process a shifting sense of visuality achieved through
synthesis of diverse means - text, performance, sound transmission, technology.

ARTISTS:

OLA STÅHL

Ola Ståhl on malmöläinen kirjoittaja sekä ääni- ja performancetaiteilija. In
Edit Mode Press-kustantamossa hänen vastuualuettaan on taskukirjakokoisten
chapbook-kirjojen painaminen.

Taidehistoria ja kulttuuritutkimus sekä Leedsin Yliopiston maisteri- ja
tohtoriopinnot taustanaan Ståhl opetti Central Saint Martins College of Art and
Designin kuvataiteen koulutusohjelmassa Lontoossa. Nyt hänellä on "vapaa koulu"
-projekti C.CRED / Collective CREative Dissent, mikä toimii alustana monille
yhteistyössä tehtäville taide-tutkimuksena -projekteille Euroopassa ja USAssa.

C.CREDin myötä hän on ollut mukana useissa teksti- ja äänipohjaisissa
projekteissa, usein yhteistyössä muiden taiteilijoiden ja kirjoittajien kanssa.
Hän on erityisesti kiinnostunut tekstipohjaisista taiteellisista käytännöistä;
käytännöistä, joissa on kyse äänen ja tekstin kohtaamispinnoista; löydetyn
materiaalin kierrättämisestä; performatiivisista teksti- ja äänikäytännöistä
(jotka pikemminkin "performoivat" kuin teoreettisesti "väittävät"); ääni- ja
tekstipohjaisen materiaalin kokeellisesta käyttämisestä sekä yhteistyön
muodoista, joissa media ja erilaiset tutkimusalueet kohtaavat.

Ptarmigan-residenssinsä aikana Helsingissä Ståhl on esittänyt useita
work-in-progress -esityksiä, joista mainittakoon RANT, Samuel Beckettin
romaanin Molloyn tulkinta; FILM (with Cassandra Troyan), pohjautuen löydettyyn
omaelämänkerralliseen käsikirjoitukseen; ja nyt yhdessä Neil Chapmanin kanssa
Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian syksyn ohjelman yhdessä Joonas
Sirenin Feedback Tunnel-installaation kanssa aloittava Whatever Happened to
Kurt Steiner?

OLA STÅHL

Ola Ståhl is a writer and sound- and performance artist based in Malmö, Skåne
(Sweden). He also runs the chapbook imprint In Edit Mode Press.

With a background in Art History and Cultural Studies, and an MA and a PhD from
The University of Leeds, he used to teach on the Fine Art program at Central
Saint Martins College of Art and Design in London, UK. Concurrently, he ran the
"free school" project C.CRED / Collective CREative Dissent, operating as a
platform for various collaborative art-as-research projects across Europe and
the USA.

Since the demise of C.CRED, he has been involved in several text and sound-based
project, most of which are collaborations with other artists and writers. He is
particularly interested in text based artistic practices; practices engaging
interfaces between sound and text; practices re-using and re-cycling found
materials; performative text- and sound practices (practices that "perform"
rather than "argue" a theoretical position); performance practices drawing upon
the experimental rendition of text- and sound material; and collaborative
practices, particularly those that cross between media and disciplines.

During his residency at Ptarmigan, Helsinki, Ståhl has performed recent
work-in-progress live at several occasions. Work presented include RANT, a
reworking of Samuel Beckett's novel Molloy ; FILM (with Cassandra Troyan), a
series of edits of a found auto-biographical manuscript ; and Whatever Happened
to Kurt Steiner? (with Neil Chapman), a text- and sound performance loosely
engaging with concepts extracted from the work of Gilles Deleuze and Félix
Guattari.

NEIL CHAPMAN

Neil Chapman on taiteilija, kirjoittaja ja tutkija. Hänen työnsä tutkii tekstin
materiaalisuutta ja tekstuaalisia käytäntöjä, improvisaatiota esityksessä ja
lukemisen tapahtumassa sekä visuaalisuuta ja sen eri muotoja ja yhteistyössä
tehtyjen teosten metodia.

Hänen viimeaikaisia julkaisujaan ovat Glossolaris (London: AND Publishing,
2010), jossa erilaisia kirjallisia lähteitä käytetään protyyppisen science
fiction -romaanin luomiseksi; yhdessä Ola Ståhlin kanssa julkaisuun Deleuze and
Contemporary Art (eds. Simon O'Sullivan & Stephen Zepke, Edinburgh University
Press, 2010) kirjoitettu ?BLOODCRYSTALPOLLENSTAR? ; ja julkaisuun Materiality
of Theory (ed. Dronsfield, Birmingham: Article Press 2011) kirjoitettu ?Two
Interviews?.

Yhdessä David Stentin kanssa Neil Chapman on tekemässä viiden pamfletin sarjaa
These Weak Kindnesses rinnakkaisina teksteinä Max Ernstin Une semaine de
bontéen (1929-33) sekä kirjaa The Müleskinders, joka toimitetaan kutsuttujen
kirjoittajien, taiteilijoiden ja filosofien kontribuutioista. Neil Chapman asuu
Lontoossa missä hän opettaa nykytaidetta, taidefilosofiaa ja kriittistä
tutkimusta.

NEIL CHAPMAN

Neil Chapman is an artist, writer and researcher. His work explores the
materiality of text and textual practices, improvisation in performance and
reading, visuality and its different forms, and the politics of collaborative
working method.

His recent publications include Glossolaris (London: AND Publishing, 2010), in
which diverse literary sources are used to create a prototype science-fiction
novel; ?BLOODCRYSTALPOLLENSTAR?, written with Ola Ståhl for Deleuze and
Contemporary Art (eds. Simon O'Sullivan & Stephen Zepke, Edinburgh University
Press, 2010) implementing collaborative writing strategies to create narratives
with implicit philosophical content; and ?Two Interviews? for a book entitled
Materiality of Theory (ed. Dronsfield, Birmingham: Article Press 2011).

Working with David Stent, Neil Chapman is currently producing a series of five
pamphlets to be published as These Weak Kindnesses comprising parallel texts
based on Max Ernst?s Une semaine de bonté (1929-33), and a book entitled The
Müleskinders edited from contributions by invited writers, artists and
philosophers. Neil Chapman lives in London where he teaches contemporary art,
philosophy of art and critical studies.

JOONAS SIREN

Joonas Siren on helsinkiläinen kuva/äänitaiteilija ja kokeellinen muusikko, joka
opiskelee tällä hetkellä kandi- ja maisteriopintoja Kuvataideakatamiassa
Tila-aikataiteiden osastolla. Kesäkuussa 2009 hänet valittiin
erillismaisteritutkintoon nimeltä Nordic Sound Art, joka järjestetään viiden
pohjoismaalaisen taideakatemian kesken. Sirenin visuaalinen työ kattaa
videotaiteen, installaatiot, valokuvauksen ja digitaalisen taiteen.

whitecolors on avoin kollektiivi erilaisille paikkasidonnaisille teoksille sekä
ääni- että kuvataiteellisille. Sen perustivat ääni/kuvataiteilijat Eero
Pulkkinen ja Joonas Siren kesäkuussa 2011. Ensimmäisenä projektina oli
Kokeellisten taiteiden nomadisen akatemian kanssa yhteistyössä järjestetty 24:n
tunnin Dream House -konsertti.

JOONAS SIREN

Joonas Siren is Helsinki based visual/aural artist and an experimental musician.
Currently studying BA and MA-levels of fine art in Fine Art Academy of Finland
in the Time and Space department. In June 2009 was selected also to an extra
joint study MA-program called Nordic Sound Art organized between 5 different
Nordic Art academies. Visual practice covers video art, installation,
photography and digital art.

whitecolors is an open collective for different site-specific sound and visual
installations, based in Helsinki, Finland. It was founded in june 2011 by Eero
Pulkkinen and Joonas Siren. First project was a collaboration with Nomadic
Academy of Experimental Arts a 24 hour Dream House concert.

KULKU / HOW TO GET THERE:

Yhteysveneen aikataulu / Timetable for the boat connection:
"http://www.merenkavijat.fi/wordpress/yhteysvene/"
http://www.merenkavijat.fi/wordpress/yhteysvene/
http://www.harakka.fi/

Yhteysvene Harakkaan Ullanlinnan laiturilta (Cafe Ursula) 11.30 - 16.00
tasatunnein ja puolelta, sitten seuraava vuoro 16.20. Tämän jälkeen 17.00 -
20.20 tasatunnein ja aina 20 minuutin välein. Kutsu vene nostamalla kutsuviitta
laiturin päässä. Edestakainen hinta 3,80 ? (vain käteinen kelpaa). Huomatkaa
että saaressa ovat esillä myös Annette Arlanderin ja Ilona Ristan
taidenäyttelyt ja että ainakin Ristan näyttely on tiistaina auki
poikkeuksellisesti aina klo 19 asti.

Connecting boat to Harakka island 11.30 - 16.00 every hour and half an hour,
then 16.20 and between 17.00 - 20.20 every hour and every 20 minutes from
Ullanlinna pier. Invite the boat by lifting up the sign in the pier. Boat
ticket back and forth 3,80 ? (only cash). In the island there are also art
exhibitions by Annette Arlander and Ilona Rista of which at least Rista´s
exhibition is exceptionally open on Tuesday until 7pm.

HUOM! Harakkaan ei saa tuoda koiria (luonnonsuojelualue).

OBS! You can´t bring the dogs to Harakka (conversation area for the birds)

LISÄTIETOA / MORE INFO:
Kari Yliannala, tel. 050 4318898, kari.yliannala(at)kuva.fi

AURALLY & AUDACIOUSLY: SOUND AND PERFORMING ART BY OLA STÅHL AND NEIL CHAPMAN,
JOONAS SIREN on 4:s tapahtuma Kokeellisten taiteiden järjestämä Ritornello ja
ritornelloff-äänitapahtumien joukossa vuonna 2011.

AURALLY & AUDACIOUSLY: SOUND AND PERFORMING ART BY OLA STÅHL AND NEIL CHAPMAN,
JOONAS SIREN is the 4th installment of RItornello and ritornelloff-events
during the year 2011, organised by Nomadic academy of experimental arts.
Kari Yli-Annala